Zarządzaj firmą!    Dodaj ogłoszenie!

Kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

 

PKD ustala symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze.

 

PKD wykorzystywana jest do:

 

  • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
  • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
  • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
  • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
  • sporządzania porównań międzynarodowych,
  • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Dział 01

PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
PKD 01.12.Z Uprawa ryżu
PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
PKD 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
PKD 01.15.Z Uprawa tytoniu
PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
PKD 01.21.Z Uprawa winogron
PKD 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
PKD 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
PKD 01.26.Z Uprawa drzew oleistych
PKD 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin
PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
PKD 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń
PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Dział 02

PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Dział 03

PKD 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
PKD 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Dział 05

PKD 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
PKD 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Dział 06

PKD 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej
PKD 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego

Dział 07

PKD 07.10.Z Górnictwo rud żelaza
PKD 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru
PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Dział 08

PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
PKD 08.92.Z Wydobywanie torfu
PKD 08.93.Z Wydobywanie soli
PKD 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 09

PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Dział 10

PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
PKD 10.52.Z Produkcja lodów
PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
PKD 10.81.Z Produkcja cukru
PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
PKD 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Dział 11

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
PKD 11.02.Z Produkcja win gronowych
PKD 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
PKD 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
PKD 11.05.Z Produkcja piwa
PKD 11.06.Z Produkcja słodu
PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Dział 12

PKD 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Dział 13

PKD 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
PKD 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
PKD 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
PKD 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
PKD 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
PKD 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
PKD 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
PKD 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
PKD 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
PKD 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 14

PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
PKD 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
PKD 14.14.Z Produkcja bielizny
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
PKD 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich
PKD 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
PKD 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

Dział 15

PKD 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
PKD 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
PKD 15.20.Z Produkcja obuwia

Dział 16

PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dział 17

PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej
PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
PKD 17.24.Z Produkcja tapet
PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dział 18

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dział 19

PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Dział 20

PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
PKD 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
PKD 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
PKD 20.52.Z Produkcja klejów
PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych

Dział 21

PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział 22

PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Dział 23

PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
PKD 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
PKD 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
PKD 23.51.Z Produkcja cementu
PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
PKD 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 24

PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
PKD 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
PKD 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno
PKD 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
PKD 24.34.Z Produkcja drutu
PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
PKD 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
PKD 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
PKD 24.44.Z Produkcja miedzi
PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
PKD 24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych
PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 25

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
PKD 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji
PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi
PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 26

PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Dział 27

PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział 28

PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
PKD 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
PKD 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
PKD 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 29

PKD 29.10.C Produkcja autobusów
PKD 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 29.10.B Produkcja samochodów osobowych
PKD 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Dział 30

PKD 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
PKD 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
PKD 30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
PKD 30.91.Z Produkcja motocykli
PKD 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
PKD 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 31

PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
PKD 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
PKD 31.03.Z Produkcja materaców
PKD 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Dział 32

PKD 32.11.Z Produkcja monet
PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
PKD 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
PKD 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 33

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Dział 35

PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dział 36

PKD 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Dział 37

PKD 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Dział 38

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Dział 39

PKD 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dział 41

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dział 42

PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 43

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 45

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nic

Dział 46

PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Dział 47

PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepac
PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklep
PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecj
PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dział 49

PKD 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów

Dział 50

PKD 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów

Dział 51

PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
PKD 51.22.Z Transport kosmiczny

Dział 52

PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
PKD 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych
PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych

Dział 53

PKD 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Dział 55

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

Dział 56

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Dział 58

PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dział 59

PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dział 60

PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Dział 61

PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dział 62

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Dział 63

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 64

PKD 64.11.Z Działalność banku centralnego
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
PKD 64.91.Z Leasing finansowy
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dział 65

PKD 65.11.Z Ubezpieczenia na życie
PKD 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
PKD 65.20.Z Reasekuracja
PKD 65.30.Z Fundusze emerytalne

Dział 66

PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Dział 68

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Dział 69

PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dział 70

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dział 71

PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Dział 72

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Dział 73

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Dział 74

PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 75

PKD 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

Dział 77

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Dział 78

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Dział 79

PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 80

PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Dział 81

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Dział 82

PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 84

PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłąc
PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne
PKD 84.22.Z Obrona narodowa
PKD 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości
PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
PKD 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
PKD 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Dział 85

PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe
PKD 85.31.A Gimnazja
PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące
PKD 85.31.C Licea profilowane
PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
PKD 85.32.A Technika
PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
PKD 85.41.Z Szkoły policealne
PKD 85.42.B Szkoły wyższe
PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 85.59.A Nauka języków obcych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Dział 86

PKD 86.10.Z Działalność szpitali
PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.D Działalność paramedyczna
PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

Dział 87

PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Dział 88

PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 90

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Dział 91

PKD 91.01.B Działalność archiwów
PKD 91.01.A Działalność bibliotek
PKD 91.02.Z Działalność muzeów
PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Dział 92

PKD 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Dział 93

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Dział 94

PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
PKD 94.20.Z Działalność związków zawodowych
PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
PKD 94.92.Z Działalność organizacji politycznych
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 95

PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
PKD 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
PKD 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Dział 96

PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 97

PKD 97.00.Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

Dział 98

PKD 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

Dział 99

PKD 99.00.Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Robimy to co  sprawia nam przyjemność i robimy to dla Was.

Copyright © 2018 - 2022 TAKIDOM.PL IGA LISIECKA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
   

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.